Hỗ trợ

Cài đặt OpenERP v7.0 trên Centos 6.3 với PostgreSQL 9.2

Đăng ngày: 16/04/2013 16:12

Đây là hướng dẫn cài đặt OpenERP V7.0 đối với VPS được cung cấp bởi XDATA với PostgreSQL. Để tham khảo về các gói VPS các bạn click vào đây:Thông tin dịch vụ Máy chủ ảo (VPS) Linux - VN

This script installs OpenERP v7.0 on a Centos 6.3 server (minimal i386) with PostgreSQL 9.2

Code:
#!/bin/sh
# Modified script from Carlos E. Fonseca Zorrilla
yum -y install wget unzip
rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh http://yum.pgrpms.org/9.2/redhat/rhel-6-i386/pgdg-centos92-9.2-6.noarch.rpm
yum -y install python-psycopg2 python-lxml PyXML python-setuptools libxslt-python pytz
            python-matplotlib python-babel python-mako python-dateutil python-psycopg2
            pychart pydot python-reportlab python-devel python-imaging python-vobject
            hippo-canvas-python mx python-gdata python-ldap python-openid
            python-werkzeug python-vatnumber pygtk2 glade3 pydot python-dateutil
            python-matplotlib pygtk2 glade3 pydot python-dateutil python-matplotlib
            python python-devel python-psutil python-docutils make
            automake gcc gcc-c++ kernel-devel byacc flashplugin-nonfree poppler-utils pywebdav
yum -y install postgresql92-libs postgresql92-server postgresql92
service postgresql-9.2 initdb
chkconfig postgresql-9.2 on
service postgresql-9.2 start
su - postgres -c "createuser  --superuser openerp"
cd /tmp
wget http://gdata-python-client.googlecode.com/files/gdata-2.0.17.zip
unzip gdata-2.0.17.zip
rm -rf gdata-2.0.17.zip
cd gdata*
python setup.py install
cd /tmp
adduser openerp
DIR="/var/run/openerp /var/log/openerp"
for NAME in $DIR
do
if [ ! -d $NAME ]; then
   mkdir $NAME
   chown openerp.openerp $NAME
fi
done
rm -rf openerp*
wget http://nightly.openerp.com/7.0/nightly/src/openerp-7.0-latest.tar.gz
tar -zxvf openerp-7.0-latest.tar.gz  --transform 's!^[^/]+($|/)!openerp1!'
cd openerp
python setup.py install
rm -rf /usr/local/bin/openerp-server
cp openerp-server /usr/local/bin
cp install/openerp-server.init /etc/init.d/openerp
cp install/openerp-server.conf /etc
chown openerp:openerp /etc/openerp-server.conf
chmod u+x /etc/init.d/openerp
chkconfig openerp on
service  openerp start


_________________
Mario Gielissen
www.openworx.nl


Last edited by mgielissen on Thu Feb 07, 2013 2:40 pm, edited 4 times in total.

  Tin cùng loại khác
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Khai thác Phát triển và Ứng dụng Công nghệ mới Trường Sinh
Địa chỉ: Số 41 đường Thanh Niên, TT. Quảng Xương,
Mã số thuế: 2800886119 - GPĐKKD số: 2603000330 do SKHĐT Thanh Hóa Cấp ngày 02/11/2005
Điện thoại 0237 6612 789 - Mobile: 0922 33 22 88 - Email: support@eda.vn